Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi

 • Anasayfa
 • Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi
 • Plate
 • Plate
 • Plate
 • Plate

Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi 

 

 1. TARAFLAR

  1.a - İş bu satıcı iş ortaklığı ve ilan sözleşmesi ("Sözleşme") merkezi Davut paşa Caddesi Davut paşa Mahallesi no:113 adresinde bulunan pazaryeri sitesi www.evdekichef.com namına Kurucu Zafer Gül ile www.evdekichef.com   sitesine üye olan ve mutfak açarak yemek menüsü satmak isteyen satıcılar arasında akdedilmiştir.

  1.b - Evdekichef.com ve Satıcı iş bu Sözleşme’ de münferiden "Taraf" veya müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN AMACI VE KAPSAMI

  2.a - Evdekichef.com kurucusu Zafer Gül, www.evdekichef.com alan adlı çevrimiçi  elektronik ticaret platformunu, mobil uygulamalarını ve mobil web sitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. Evdekichef.com ve Kurucusu Zafer Gül, Web sitesi’ nde yer alan herhangi bir ürün veya hizmetin satıcısı konumunda değildir ve 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

  2.b – İş bu Sözleşme uyarınca Satıcı, Zafer GÜL tarafından yönetilmekte olan www.evdekichef.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mutfaktan satış yapmak,  Zafer Gül ve kurucusu olduğu  www.evdekichef.com  ise Satıcı’ nın  kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcı’yı faydalandırmak istemektedir.

  2.c – İş bu Sözleşme’nin amacını, Web sitesi üzerinde Evdekichef.com ya da evdekichef.com’ un  belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetler’ den, Satıcılar’ ın yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Taraflar’ ın hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

  2.d - Şüpheye mahal vermemek adına, iş bu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, evdekichef.com tarafından Satıcı’ ya sunulan Hizmetler’e yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşme’nin kapsamına girmemektedir. Evdekichef.com işbu ticari faaliyette sadece, Satıcı’ ya Sanal Mutfak açma ve bu Sanal Mutfağın bulunduğu alanda ilan yayınlama ve yemek menüleri listeleme hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mutfak’ dan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılar’ a karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

 

 

 1. TANIMLAR

   

 

Alıcı:

Evdekichef.com ile yaptığı Üyelik/Kullanıcı Sözleşmesi kapsamında Web sitesi’ ne üye olan ve Satıcı tarafından Web sitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.

Hizmet:

Alıcı ve Satıcılar’ ın iş bu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla evdekichef.com tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Web sitesi’ nde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı:

Web sitesi’ ne erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Sanal Mutfak:

Evdekichef.com ‘un Web sitesi üzerinde prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcı’ lara tahsis etmiş olduğu ve Satıcılar’ ın bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

Satıcı:

Evdekichef.com ile yaptığı iş bu Sözleşme kapsamında Web sitesi’ ne üye olan ve Web sitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Satıcı Ofisi:

Satıcı’ nın, Evdekichef.com tarafından Web sitesi’ nde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

Web sitesi:

Mülkiyeti Zafer Gül Evdekichef.com ‘a ait olan ve  iş bu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.evdekichef.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

 1. MUTFAK SAHİBİ SATICI’NIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  4.a - Satıcı, “satıcı”  veya “mutfak sahibi” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle Ek-1’de bulunan “Sanal Mağaza/Mutfak Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi” nde yer alan belgeleri iş bu Sözleşme’nin elektronik ortamda onaylanması ve Satıcı Ofisi’ne yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, Evdekichef.com ‘un Satıcı’ nın başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Satıcı Mutfak Sahibi Web sitesi’ nde bulunan üyelik ve başvuru formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır.

Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı Mutfak Sahibi sorumlu olacaktır. Mutfak Sahibi veya Restoran sahibi Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem Evdekichef.com nezdinde Satıcı’ yı temsilen yapılmış kabul edilecektir.

4.b - Satıcı, Satıcı’ ya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, evdekichef.com ‘a bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

4.c - Mutfak Sahibi Satıcı, Web sitesi’ ne üye olduğu esnada Web sitesi’ nde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mutfağına, Profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcı’ nın şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcı’ nın sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi Profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.d – Mutfak Sahibi Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Web sitesi’nde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için evdekichef.com ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.e – Mutfak Sahibi Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik  ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Web sitesi’ nde ve Sanal Mutfak’ da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Web sitesi’ ni kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.e ’nin uygulanacağını kabul eder. Satıcı Web sitesi’ nde ve Sanal Mutfak’ da yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve Evdekichef.com ‘a karşı sorumludur.

4.f – Mutfak Sahibi Satıcı EK-4’te bulunan "Satış ve İlan Koşulları" nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların Sözleşme’nin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.

4.g - Satıcı, Web sitesi’ ne kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı,  söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mutfağı’ nın www.evdekichef.com.com  sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve Bila bedel evdekichef.com ‘a tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.h – Mutfak Sahibi Satıcı, kendisiyle Web sitesi üzerinden iletişime geçen Alıcılar’ ı Web sitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette Evdekichef.com kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

4.ı - Evdekichef.com, Satıcıya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak evdekichef.com ‘un takdirindedir.

4.i – Mutfak Sahibi Satıcı, Ödeme Koruma Sistemi’ ne uygun davranmayı taahhüt eder. Ödeme Koruma Sistemi’ne göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli Evdekichef.com havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı’ya ulaştırdıktan sonra, Alıcı yemek menüsünü teslim aldıktan sonra siparişe onay verir. Bu onay ile ödeme Evdekichef.com havuz hesabından Mutfak Sahibi Satıcı’ nın hesabına aktarılır. Satıcı, Web sitesi’ nde bulunan Ödeme Koruma Sistemi’ne ilişkin tüm hüküm ve şartlarına erişim sağlayabileceğini ve bunları anladığını kabul eder ve Evdekichef.com ‘u söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirir.

 

 

 1. EVDEKİCHEF.COM ‘UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

  5.a - Evdekichef.com, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. Evdekichef.com, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin Evdekichef.com tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.

  5.b - Evdekichef.com, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de Evdekichef.com ‘un, Satıcı tarafından Web sitesi’nde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır.

Evdekichef.com Web sitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar  da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. Evdekichef.com ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

5.c -  Evdekichef.com Satıcı’ nın Web sitesi’ nde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun Evdekichef.com’ dan herhangi bir tazminat talep edemez.

 

 1. MALİ HUSUSLAR

  6.a – Mutfak Sahibi Satıcı, işbu Sözleşme’ de belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Web sitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. Evdekichef.com tarafından Satıcı’ ya uygulanacak olan komisyon oranları, ödeme koşulları ve sair mali şartları EK-3’te yer alan "Finansal ve Özel Çalışma Şartları" nda belirlendiği şekilde uygulanacaktır.

  6.b – Mutfak Sahibi veya Restoran Sahibi Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

  6.c – İş bu Sözleşme’nin Madde 7.e’i uyarınca, Evdekichef.com, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcı’ nın cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcı’ dan bizzat tahsil edebilir.

 

 1. SÖZLEŞME’NİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

  7.a - İş bu Sözleşme, Mutfak Sahibi veya Restoran Sahibi Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

  7.b - Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşme’ yi her zaman feshedebilir. Sözleşme’nin Evdekichef.com tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar Evdekichef.com tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar’ ın ilişkisini etkileyecek, Satıcı’ nın Sanal Mutfağı üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılar ’a karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

  7.c - Taraflar’ dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

  7.d - Taraflar işbu Sözleşme’ nin EK-4’ünde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde Evdekichef.com ‘un Sözleşme’ yi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında Evdekichef.com Sözleşme’ yi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde Evdekichef.com Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcı’ nın, Alıcı’ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

  7.e - Satıcı, iş bu Sözleşme’ nin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Satıcı Ofisi’ nde ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle Evdekichef.com ‘un  doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini Evdekichef.com ‘un herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, Evdekichef.com ‘un söz konusu hakkını kullanması Evdekichef.com ûn  Sözleşme’ yi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve Evdekichef.com Sözleşme’ yi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

  7.f -  Satıcı, Evdekichef.com aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde Evdekichef.com ’un kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde Evdekichef.com ‘a temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcı’ ya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcı’ ya ait tüm mutfaklardan tahsil edilebilecektir. Ayrıca, Evdekichef.com ‘a  herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, Evdekichef.com ‘un Satıcı’ nın dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mutfak’ da sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcılar’ ın ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, Evdekichef.com, Satıcı’ nın Evdekichef.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve Satıcı’ ya haber vermeksizin bloke edebilir.

 

 

 1. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

  8.a – Mutfak Sahibi Satıcı, iş bu Sözleşme ’yi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşme’ ye taraf ve Sözleşme’nin hükümleriyle bağlı olacaktır. Evdekichef.com gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşme’nin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, Evdekichef.com belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşme’ ye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

  8.b -  Söz konusu Sözleşme değişiklikleri Evdekichef.com tarafından Satıcı’ nın Evdekichef.com Web sitesi’ ne üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, Mutfak Ofisi, Satıcı Ofisi ekranında duyurulması veya Web sitesi’ nde yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşme’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

  8.c -  Şüpheye mahal vermemek adına, Evdekichef.com Sözleşme’nin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Satıcı’ ya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Web sitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve Evdekichef.com tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler Evdekichef.com tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. Evdekichef.com tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesi’ nden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

  8.d – Mutfak Sahibi  Satıcı, Evdekichef.com tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin Evdekichef.com ‘un Web sitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

  8.e - Taraflar, Satıcı’ nın Web sitesi’ ne üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Satıcı’ nın Web sitesi’ ne kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcı’ nın e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. Satıcı’ nın bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Taraf ‘a bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

  8.f -  Karşı Taraf’ ın temerrüdüne, Sözleşme’nin feshine ve Sözleşme’ den dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşme’nin Madde 8.d’i uygulanacaktır.

 

 1. GİZLİLİK

  9.a - Taraflar’ ın işbu Sözleşme’nin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşme’nin sona ermesini takip eden 5 (Beş)  yıl boyunca  Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

  9.b - Taraflar, Gizli Bilgileri gizli tutacak ve alıcı Taraf’ ın, ifşa eden Taraf’ ın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. Evdekichef.com ‘un Gizli Bilgileri üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcılar’ ın yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılar’ a iletebilme hakkı saklıdır.

 

 1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

  10.a - Evdekichef.com markası ve logosu, Evdekichef.com mobil uygulamasının ve Web sitesi’ nin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak Evdekichef.com tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile Evdekichef.com  ‘un mülkiyetindedir. Satıcı, Evdekichef.com ‘un 

veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını  Evdekichef.com ‘un izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, Evdekichef.com ‘un  mobil uygulamasının ve Web sitesi’ nin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

10.b - Satıcı, Evdekichef.com  mobil uygulaması ve Web sitesi aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde Evdekichef.com ‘un ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. Evdekichef.com, üçüncü kişilerin veya Evdekichef.com ‘un fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcı’ nın sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşme’nin Madde 7.e’i uygulanacağını kabul eder.

10.c -  Evdekichef.com, Web sitesi ve Evdekichef.com mobil uygulaması üzerinde gösterilen faaliyetlerde fikri mülkiyet haklarına itibar edilmesine ve bu konuda herhangi bir ihlal olmamasına azami önem göstermektedir. Bu nedenle, gerek Web sitesi gerekse mobil uygulaması üzerindeki sahte ürünler ve diğer her türlü marka ve fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin bir uzlaşma mekanizması yaratabilmek ve Satıcılar’ ının yargı makamları önünde yaşayabileceği sorunları en aza indirgeyebilmek adına ihtiyaç halinde bir (“Merkez”) oluşturabilir, Merkez, Web sitesi üzerinden markasının veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri süren hak sahiplerinin şikayetlerini kabul ederek, bu şikayetleri inceleyecektir. Şikayeti yerinde görmesi halinde tarafları uzlaştırabilmek adına Satıcı ile iletişime geçerek ihlale sebep olan içeriği kaldırmasını talep edebilecek ve söz konusu Satıcı’ nın bilgilerini şikayet sahibine iletebilecektir. Evdekichef.com ‘un incelemeyi gerçekleştirebilmek adına ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Şüpheye mahal bırakmamak adına, söz konusu Merkez’in amacı Web sitesi üzerinde gerçekleşebilecek fikri mülkiyet ihlallerinin uzlaşmacı yollarla çözümüne aracılık etmektedir. Merkez, Evdekichef.com ‘un söz konusu durumlarda bir karar mercii olarak hareket ettiği ya da sorumluluk üstlendiği şeklinde yorumlanamaz.

 

 1. MÜCBİR SEBEP

  11.a -  Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’ dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar’dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşme’ den doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Taraf’a yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’ i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep’ in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

  11.b - Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşme’nin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

 

 

 

 1. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

  12.a -  İş bu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

  12.b -  İş bu Sözleşme’ den kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

 

 1. MUHTELİF HÜKÜMLER

  13.a - Delil sözleşmesi. Mutfak Sahibi ve Restoran Sahibi Satıcı, işbu Sözleşme’ den doğabilecek ihtilaflarda Taraflar’ ın resmi defter ve ticari kayıtları ile Evdekichef.com’ un  veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil  sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

  13.b -  Tarafların İlişkisi. İş bu Sözleşme’nin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

  13.c -   Sözleşme’nin Bütünlüğü. İş bu Sözleşme’nin ekleri, işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşme ’yle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşme’nin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.

  13.d - Bölünebilirlik. İş bu Sözleşme’ nin herhangi  bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde iş bu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

  13.e - Sözleşme’nin Devri. Satıcı, Evdekichef.com ‘un önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme’ deki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

  13.f - Tadil ve Feragat. Taraflar’ dan birinin Sözleşme’ de kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

  13 (on üç) madde ve 4 (dört) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar ’ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.


   

 

 

EKLER:
 

EK-1: Sanal Mağaza/Mutfak Açılışı İçin Gerekli İstenen Belgeler                                                 EK-2: Satılacak Ürünler Listesi
EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları

EK-4: Satış İlan ve Koşulları

Evdekichef.com yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.
 

EK-1
Sanal Mağaza/Mutfak Açılışı İçin Gerekli
İstenen Belgeler

1. -  Mutfak Sahibi Satıcı olmak için www.evdekichef.com sitesinde üye olurken veya mutfak açarken istenen kişisel veya mutfak ile ilgili bilgilerinin tümünü eksiksiz doldurmak ile ifa işlemini yerine getirmiş olur. Evdekichef.com sayılan bu belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

EK-2
Satışa Konu Ürünler Listesi

 

1. -  Mutfak Sahibi Satıcı, Sanal Mutfağında ikinci bir yönerge yayınlanana kadar sadece evde veya restoran mutfağında yapılan ev yemeklerinden 3 çeşit veya 4 çeşit yemek menüsünden oluşan ev yemeği menülerini satabileceklerdir. İsterlerse diğer katı (Kebap, lahmacun veya pizza gibi) yemek türlerini de 3 çeşit veya 4 çeşit yemek menüsü oluşturarak satabileceklerdir.

 

EK-3

Finansal ve Özel Çalışma Şartları

Satıcı İş Ortaklığı ve İlan Sözleşmesi ("Sözleşme") nin ayrılmaz bir parçası olarak, Taraflar arasındaki finansal ve özel çalışma şartlarını belirlemek adına akdedilmiştir.

 

Üyelik ve Ürün Sergileme Bedeli: 

Web sitesi' ne üyelik ve ürün sergileme ücrete tabi değildir. Sadece satılan ürünlerin toplam fiyatından komisyon alınır. Ancak Web sitesi' nde sunulan ve Satıcı tarafından seçilecek olan varsa ek hizmetler, içeriğine veya Evdekichef.com ‘un belirlediği kullanım koşullarına  göre ayrıca ücretlendirilecektir.

 

Hizmet Bedeli ve Ödeme Vadesi: 

Taraflar arasındaki ticari ilişkiye uygulanacak hizmet bedeli; malın KDV dahil satış fiyatı üzerinden alınacak olup, ilgili tutarlar evdekichef.com %10 iyzico.com ödeme sitemleri %3 (bu oran değişebilmektedir) alacaklardır. Ücret aktarımı satıcının evdekichef.com sitesine üye olurken belirttiği IBAN numarasına iyzico tarafından ürün teslimatının müşteri tarafından onaylanmasına veya otomatik onaya takiben 7 gün içinde kendi komisyonu mahsup edilmiş olarak, Satıcının evdekichef.com Web sitesine üyelik esnasında belirtmiş olduğu banka hesap detaylarına ödeyecektir. Bu hesap detayları Satıcı' ya yapılacak olan her türlü ödeme için geçerli olacaktır. Değişikliklerin bildirilmesi Satıcı' nın sorumluluğundadır.

Cayma Hakkı,

Ürünün İadesi ve Geri Ödeme: Teslim edilen ürüne yönelik olarak, Alıcı tarafından ilgili mevzuat hükümlerince cayma hakkını kullanması halinde Satıcı,  cayma hakkına yönelik aldığı ücreti aynen iade etmekle yükümlüdür. Belirtilen süreler ancak ilgili Alıcının onayıyla uzatılabilecek ve her halde 10 takvim gününü geçemeyecektir.

Haftalık veya Aylık Yemek Aboneliği seçeneklerinde müşteri istediği zaman siparişlerini iptal edebilir ve yedikleri gün veya günler haricinde kalan günlerin ödediği ücreti komisyon kesilmeksizin geri iade olacaktır. 

Mutfak Sahibi Satıcı tarafından teslim edilen yemek menüleri ayıplı olması durumunda (yemeğin içinden kıl, tüy, saç, vesair çıkması veya bozuk olması, çok ağır kokuyor olması, müşterinin sipariş verirken not eklediğindeki belirttiği özelliklerin olması veya olmaması durumunda) ürünün iptali ve ödenen ücretini iadesi gerekmektedir.

Sebep göstermeksizin ya da malın ayıplı olması sebebiyle cayma hakkını kullanılması halinde, Evdekichef.com tahsil ettiği komisyonu Satıcı' ya geri ödeyecektir. Olağan şartlarda Satıcı' dan ayrıca bir kesinti yapılmayacak olup, ancak bu satış işlemine yönelik olarak evdekichef.com nezdinde doğabilecek her türlü masraf, ödeme ve özellikle bankalara ödenmiş olan Kredi Kartı komisyon tutarları, söz konusu olması halinde, KDV'li olarak Satıcı 'ya aynen yansıtılacaktır.

 

Diğer Şartlar:

Satıcının ilgili Mevzuat hükümlerini, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini yerine getirmemesinden dolayı Evdekichef.com,  Sözleşme' yi her türlü yasal hakkı saklı kalmak kaydıyla derhal ihbar yoluyla feshedebilecek ve üzerinde doğabilecek her türlü zararı, sair maliyeti Satıcı' dan derhal tahsil edebilecek ya da nezdindeki mevcut hesabından mahsup edebilecektir.

Satıcı, Evdekichef.com ‘un  Web sitesi üzerinden yapılan satışları arttırmaya yönelik olarak gerçekleştireceği reklam, pazarlama, tanıtım ve Evdekichef.com  tarafından verilecek sair hizmetlerden yararlanmayı talep ettiğini, ve bu hizmetlerden faydalanma koşullarının ve hizmetlerin zaman planlamasının ve sair tüm detaylarının Evdekichef.com tarafından tek taraflı olarak belirleneceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

EK-4
Satış ve İlan Koşulları

 

1. -  Mutfak Sahibi Satıcı, Sanal Mutfağında ve  ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
2. -  Satıcı, Sanal Mutfağında  kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2’de yer alan " Satılacak Ürünler Listesi" nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin dışındaki ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcı’ nın EK-2’de yer alan ürünlerin dışındaki ürünleri teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı Evdekichef.com yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.
3. -  Satıcı, Web sitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşme’nin hükümlerine, Web sitesi’ nde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcı’ nın bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.
4. -  Satıcı, Evdekichef.com ‘un önceden yazılı rızası alınmaksızın Web sitesi’ nde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, Evdekichef.com ‘a veya Alıcılar’ a spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.
5. -  Satıcı, Web sitesi’ nde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Web sitesi’ ne teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Web sitesi’ ne sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını,  bu madde hükmünün uygulanması amacıyla Evdekichef.com  tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca Web sitesi’ ndeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.
6. -  Satıcı, Alıcılar’ la Web sitesi’ nden yapılacak satışlarda akdedilecek “mesafeli satış sözleşmelerinde” satıcı taraf olduğunu, Evdekichef.com ‘un  işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılar’ a karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mutfağında, Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan,  garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı  istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.
7. -  Satıcı, Sanal Mutfak veya Mağaza aracılığıyla Web sitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. Evdekichef.com , Satıcı’ nın faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Web sitesi’ nde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcı’ ya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.
8. -  Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin  Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. Evdekichef.com tarafından Satıcı’ nın herhangi bir ürün veya hizmet hatalı olduğunda veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, Evdekichef.com ilgili ürün veya hizmeti Web sitesi’ nden kaldırma hakkına sahiptir.
9.  - Satıcı, faaliyetlerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, Evdekichef.com ‘un  iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda Evdekichef.com ‘un  kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.
10. - Satıcı, Evdekichef.com  markası başta olmak üzere marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını Satıcı veya Sanal Mutfak, Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.